VAT is this – melkein pelkkiä tuloverotusjuttuja

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan rekisteröityminen ilmoituksenantovelvolliseksi muuttuu 1.5.2019 – Verohallinnon tiedote 17.4.2019

1.5.2019 alkaen ulkomaisen elinkeinonharjoittajan täytyy ilmoittautua liiketoiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi, jos
• hän on ostanut Suomesta esimerkiksi rakentamispalveluja, joihin voi soveltaa käännettyä verovelvollisuutta
• hänellä on maahantuonteja verottoman yhteisömyynnin ja yhteisöhankintojen lisäksi.
Aiemmin on riittänyt, että ulkomainen elinkeinonharjoittaja on rekisteröitynyt ilmoituksenantovelvolliseksi.

Verohallinto on julkaissut uuden ohjeen ”Henkilöyhtiön yhtiöosuuden luovutus tuloverotuksessa ja lahjaverotuksessa” (VH/456/00.01.00/2019)

Verohallinnon ohjeessa käsitellään avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiöosuuden luovutusta koskevia säännöksiä sekä niitä periaatteita, joiden mukaan veronalaisen luovutusvoiton ja lahjan määrä lasketaan. Ohje korvaa aikaisemman ohjeen Yhtiöosuuden luovutus tuloverotuksessa ja lahjaverotuksessa (Dnro 330/349/2010, 21.4.20

Verohallinnon ohje urheilusta saatujen tulojen verotuksesta (VH/1384/00.01.00/2019)

Ohjeessa käsitellään luonnollisen henkilön urheilusta saamien tulojen verokysymyksiä tuloverolain näkökulmasta. Ohjeessa on käsitelty myös joissakin yhteyksissä lyhyesti ennakkoperintään liittyviä kysymyksiä. Ennakonpidätyksen toimittamisesta on kerrottu laajemmin Verohallinnon ohjeessa Ennakonpidätyksen toimittaminen. Lisäksi ohjeessa on kuvattu lyhyesti urheilijan elinkeinotoiminnan harjoittamisen edellytyksiä. Elinkeinotoiminnan harjoittamista on käsitelty tarkemmin Verohallinnon yritystoiminnan verotusta koskevissa ohjeissa.

Verohallinnon ohje laskutuspalveluyritysten ja niiden käyttäjien verotuskysymyksistä (VH/1024/00.01.00/2019)

Verohallinnon ohjeessa käsitellään erilaisia laskutuspalveluyrityksiin ja niiden käyttäjiin liittyviä verotuskysymyksiä. Kannanottoa on päivitetty, koska suoritusten ilmoittaminen on muuttunut. Vuonna 2019 maksetut suoritukset ilmoitetaan Verohallinnolle annettavan vuosi-ilmoituksen sijaan tulorekisteriin. Palkkatulojen ilmoittamista on ohjeistettu tulorekisteri.fi-sivuilla. Vuonna 2018 maksetut suoritukset ilmoitetaan aiemman kannanoton (dnro A17/200/2018) mukaisesti. Ohje on voimassa 10. huhtikuuta 2019 lukien toistaiseksi.

KHO:2019:51 (Tuloverotus – Tappioiden vähentäminen – Sulautuminen – Sulautumisen vaikutus tappion vähentämiseen – Peräkkäiset sulautumiset – Konserniyhtiöt)

A Oy:n tilikausi oli kalenterivuoden mukainen. A Oy:lle oli verovuodelta 2008 toimitetussa verotuksessa vahvistettu tappiota elinkeinotoiminnan tulolähteestä. Yhtiön osakkeet oli tappiollisen verovuoden 2008 alusta lukien ja 3.9.2008 asti omistanut ruotsalainen B AB. B AB oli 3.9.2008 myynyt A Oy:n osakkeet täysin omistamalleen C Holding AB:lle. Verohallinto oli myöntänyt A Oy:lle poikkeusluvan verovuoden 2008 tappion vähentämiseen omistajanvaihdoksesta huolimatta.

B AB oli vuonna 2009 perustanut täysin omistamansa D Holding Oy:n. C Holding AB sulautui D Holding Oy:öön 1.1.2010, jolloin D Holding Oy:stä tuli A Oy:n ainoa osakas. Myöhemmin samana päivänä A Oy sulautui D Holding Oy:öön. Asiassa oli kysymys siitä, oliko D Holding Oy:llä verovuodelta 2010 toimitettavassa verotuksessaan oikeus tuloverolain 123 §:n 2 momentin nojalla vähentää A Oy:lle verovuodelta 2008 vahvistettu tappio.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että A Oy ja D Holding Oy olivat samaan intressipiiriin kuuluneita yhtiöitä ja että A Oy:llä itsellään oli sulautumisen hetkellä oikeus vähentää esillä oleva tappionsa. Korkein hallinto-oikeus totesi myös, että A Oy:n sulautuminen D Holding Oy:öön oli Euroopan yhteisöjen neuvoston eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, osittaisjakautumisiin, varojen siirtoon ja osakkeiden vaihtoihin sekä eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan sääntömääräisen kotipaikan siirtoon jäsenmaiden välillä sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä koskevaan direktiiviin perustuvan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 a §:n mukainen sulautuminen ja että näin ollen sulautumisen verotuksellisia seuraamuksia tappioiden sulautumisessa siirtyminen mukaan lukien oli arvioitava ottaen huomioon sanotun direktiivin tavoitteet. Näiden seikkojen vuoksi korkein hallinto-oikeus katsoi, että A Oy:n verovuoden 2008 tappio siirtyi yhtiön sulautumisessa vähennettäväksi D Holding Oy:n elinkeinotoiminnan tuloista. Verovuosi 2010.

Tuloverolaki 123 § 2 momentti

KVL:2019/9 Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu konserniavustuksen vähennyskelpoisuudesta ja sijoittautumisoikeuden rajoituksesta

Koska hakemuksessa esitetyn perusteella A AB:lle annettavalla avustuksella oli tarkoitus hyödyntää A AB:n Ruotsissa harjoittamasta toiminnasta aiheutuneita tappioita tilanteessa, jossa yhtiön liiketoiminta oli päättynyt, KVL katsoi, ettei avustusta suoritettu A AB:n Suomessa harjoittamaa elinkeinotoimintaa varten konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 §:n edellyttämällä tavalla. Siten avustus ei ollut B Oy:n verotuksessa kyseisen lain nojalla vähennyskelpoinen meno. KVL katsoi, että rajat ylittävän konserniavustusmahdollisuuden puuttuminen ei hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa ollut SEUT 49 artiklan turvaaman sijoittautumisoikeuden rajoitus. (Ei lainvoim. 16.4.2019)

23.4.2019

VAT is this – melkein pelkkiä tuloverotusjuttuja

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan rekisteröityminen ilmoituksenantovelvolliseksi muuttuu 1.5.2019 – Verohallinnon tiedote 17.4.2019…

23.4.2019

Liiketoiminnan jatkaminen sukupolvenvaihdos- huojennuksen edellytyksenä

Sukupolvenvaihdos on iso ja usein ainutkertainen tapahtuma yrityksen omistajan uran…

3.4.2019

KHO 2019:40 Verokarhua ei tarvinnut ruokkia Panama-aineiston sisältämillä herkkupaloilla

Keväällä 2016 julkisuuteen tullut Panama-papereiksi nimetty tietovuoto sai aikaan suurta…

21.3.2019

VAT´s up ja vähän tuloverostakin

KVL:2019/2: äänestysratkaisu terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvän laboratoriopalvelun arvonlisäverosta Palvelun suorittamisesta…

18.3.2019

Eduhouse blogi: Arvonlisäverotuksen ajankohtaiskatsaus 2019

Välillisen verotuksen maailmassa eletään hurjaa muutosvauhtia, eikä sillä näy loppua!…

18.3.2019

Eduhouse blogi: Kulujen edelleenveloitus arvonlisäverotuksessa – näin se möhlitään!

Kulujen edelleenveloitus on klasikkoaihe, joka kerta kerran jälkeen herättää keskustelua.…

18.3.2019

Eduhouse blogi: Oma käyttö arvonlisäverotuksessa – tunnista yleiset virheenpaikat!

Oman käytön arvonlisäverotus on yksi haastavimmista asiakokonaisuuksista arvonlisäverotuksen puolella. Se…

17.3.2018

Verottaja on kasvattanut cojonesit: uudessa työpanososinkoa koskevassa ohjeessaan verottaja pitää tiukkaa linjaa

Osakeyhtiölaki mahdollistaa erilajisten osakkeiden käytön yhtiössä, eli osakkeet voivat erota…

16.3.2018

Markkinointia vai edustamista – Ollakko vai eikö olla?

Markkinointia vai edustamista – ratkaiseeko markkinointituotteen alv:n vähennysoikeuden lahjan nestemäinen…

7.11.2017

Joko olet käynyt katsomassa paljonko naapurisi tienaa?

Paras tapa saada tietää kuinka paljon naapurisi saa palkka on…